1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška 

2. ScioŠkola nanečisto

Jde o vzdělávací program, jehož cílem je, představit hodnoty, zásady a fungování ScioŠkol. V jeho rámci vzdělávacího programu ScioŠkoly nanečisto se:

 • děti se mohou zúčastnit dopoledního programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy,
 • oba rodiče zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly,

na základě pohovoru bude posouzeno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a povinného kritéria vhodnosti ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

3. krok: Uzavření smlouvy

Padneme-li si při ScioŠkole nanečisto do oka, pošleme vám e-mailem instrukce pro podpis smlouvy a odevzdání přihlášky k zápisu.

Ve smlouvě se zavážeme dítě do školy přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly.

Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. Zápis

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna závaznou přihlášku. Pokud jste ji odevzdali elektronicky skrze náš zápisový systém, již ji nemusíte zasílat poštou ani podepisovat osobně.

Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. 

Přihlášku lze vyplnit rovněž osobně ve škole a to ve dnech:

 • 2. dubna 2024 od 9 do 11
 • 3. dubna 2024 od 9 do 11

Žádáme rodiče, aby nejdříve vyplnili elektronickou přihlášku na našich stránkách.

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

5. krok: Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Pokud jste se zúčastnili ScioŠkoly nanečisto, již jsme toto kritérium posoudili. 

Pokud ne, pozveme Vás k pohovoru v době zápisu, budete-li po seřazeni uchazečů dle pořadí mezi těmi, kteří mohou být vzhledem k počtu otevíraných míst přijati.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol, a zároveň jsou si vědomi, že tyto výukové metody nemusí každému dítěti vyhovovat, a mohou být pro některé děti nevhodné.   
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Druhým povinným kritériem je vhodnost ScioŠkoly pro vzdělávání dítěte. Kritérium se skládá s posouzení následujících předpokladů:

 • Kompetence dítěte zvládat prostředí s volnějšími hranicemi,
 • Absence vysoce rizikového chování ve vztahu ke skupině.

Splnění tohoto kritéria bude posouzeno souběžně s pohovorem s rodiči ve skupinovém programu, vedeném průvodci ScioŠkoly, popř. v osobním rozhovoru s průvodcem ScioŠkoly. Dále bude posouzena školní zralost dítěte pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

 

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

6. krok: Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 16, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Rodiče absolvovali ScioŠkolu nanečisto
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole
 3. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky
 4. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. Dle losu.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

8. krok: Doplňující informace

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 9. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 736 44 80 34 nebo emailem lukas.rak@scioskola.cz, doporučujeme tak učinit nejpozději do 10. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

Odklad povinné školní docházky.

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.