Předzápisy

publikováno: 18 / 12 / 2019

5. ScioŠkola přijímá
pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška
 • Zde budete moci od prosince vyplnit předběžnou elektronickou přihlášku. Součástí přihlášky bude možnost přihlásit se do programu ScioŠkola nanečisto, který proběhne v několika termínech během února. Na průběh zájmu budeme pružně reagovat, například tím, že se budou přidávat termíny i v březnu, rádi bychom však ScioŠkolu nanečisto zrealizovali během února, ať máme větší prostor na vzájemné dolaďování potřebných informací ještě před povinným zápisem do 1. třídy.
Co znamená ScioŠkola nanečisto:
 • Jde o vzdělávací program organizovaný ScioŠkolou, určený rodičům i dětem. Cílem programu je představit hodnoty, principy a fungování ScioŠkol. A především zažít ScioŠkolu před svým prvním školním dnem.

Jak bude ScioŠkola nanečisto vypadat:

 • dítě ve skupině dalších uchazečů / dětí se zúčastní cca 90 minutového vzdělávacího programu vedeného průvodci ScioŠkoly, kde bude hrou, rozhovory s průvodcem a interakcí s ostatními dětmi seznámeno s prostředím školy a ochutná, jaké to je v naší ScioŠkole.  
 • oba rodiče se zúčastní cca 30 minutového rozhovoru s vedením školy, během kterého se blíže seznámí s pedagogickými postupy uplatňovanými ve ScioŠkole,  dialog umožní i posouzení souladu či nesouladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol.

Po absolvování ScioŠkoly nanečisto bude vyhodnoceno splnění povinného kritéria souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol, a jak dítě souzní s prostředním ScioŠkoly. Budete tedy s předstihem vědět, zda vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato.

Absolvování programu ScioŠkola nanečisto je v pořadí prvním zvýhodňujícím kritériem při přijímání na ScioŠkolu. K jeho uznání je nutné uzavřít smlouvu o vzdělávání ve školou  stanoveném termínu, zpravidla týden až dva týdny po absolvování ScioŠkoly nanečisto. Uzavřením smlouvy o vzdělávání se ScioŠkola zavazuje zajistit vzdělávání dítěte ve ScioŠkole.

ScioŠkola nanečisto je vyhlášena na tyto dny: 
 • úterý 4.2. 2020 v čase od 9:00 do 10:30 (8 míst)
 • pondělí 10.2.2020 v čase od 13:30 do 15:00 (8 míst)
 • středa 26.2. 2020 v čase od 13:30 do 15:00 (8 míst)

Vyhrazujeme si také nárok na změnu termínu, především v případě, že se skupina nenaplní.

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky

Uchazeči budou 3. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy.

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

 1. uchazeči, kteří absolvovali ScioŠkolu nanečisto, dále
 2. uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
 3.  uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly

Pokud splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a principy ScioŠkol nebylo posouzeno v rámci ScioŠkoly nanečisto, bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy. Splnění povinného kritéria nebude ověřováno u uchazečů, kteří po sestavení pořadí nemohou být, z důvodu překročení kapacity, do školy přijati.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů):

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Sourozenci

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými. Toto kritérium splňuje i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku. 

Odklad povinné školní docházky

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce, ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky. Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte, které má nastoupit do první třídy ve školním roce 2020/2021, musí být podána řediteli školy v době zápisu, tedy od 1. 4. do 30. 4. 2020. Žádost musí být doložena spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do první třídy ve správním řízení, a proto v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu jsou účastníci oprávněni seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí musí mít možnost každý uchazeč, resp. jeho zákonní zástupci, s výjimkou těch, kteří se tohoto práva vzdali, nebo těch, jimž bude plně vyhověno (budou přijati). Účastníci mají také v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí bude možné od 13. 4. 2020, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 777 480 755) nebo emailem (na adrese praha13@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 17. 4. 2020 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 23. 4. 2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Předzápisy

5. ScioŠkola přijímá pro školní rok 2020/2021 24 dětí.

povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a principy ScioŠkol

Předběžná přihláška

Zde budete mo..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Prusíkova 16, Praha 13, 155 00